1941. gada 16. maijā PSRS valsts drošības tautas komisārs V.Merkulovs nosūtīja VK(b)P Centrālajai Komitejai PSRS Valsts drošības tautas komisariāta sagatavoto VK(b)P CK un PSRS TKP lēmuma projektu "Par pasākumiem Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR attīrīšanai no pretpadomju, kriminālajiem un sociāli bīstamajiem elementiem".

Šajā dokumentā bija teikts:

"Sakarā ar to, ka Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR ir ievērojams skaits dažādu kontrrevolucionāro nacionālistisko partiju bijušo biedru, bijušo policistu, žandarmu, muižnieku, fabrikantu, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas bijušā valsts aparāta augsto ierēdņu un citu personu, kuras veic graujošu pretpadomju darbību un kuras spiegošanas nolūkos izmanto ārvalstu izlūkdienesti, VK(b)P CK un PSRS TKP

n o l e m j:

1. Atļaut Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR Valsts drošības tautas komisariātiem un Iekšlietu tautas komisariātiem arestēt ar īpašuma konfiskāciju un nosūtīt uz nometnēm ar termiņu no 5 līdz 8 gadiem un pēc soda izciešanas nometnēs nosūtīt nometinājumā uz PSRS attālām vietām uz 20 gadiem šādas personas:

a) aktīvos kontrrevolucionāro partiju biedrus un pretpadomju nacionālistisko baltgvardu organizāciju dalībniekus;

b) bijušos apsargus, žandarmus, bijušos vadošos policistus un cietumu darbiniekus, kā arī ierindas policistus un cietumu darbiniekus, par kuriem ir viņus kompromitējoši materiāli;

c) bijušos lielos muižniekus, fabrikantus un bijušā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valsts aparāta augstos ierēdņus;

d) bijušos Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas armiju un baltās armijas virsniekus, par kuriem ir kompromitējoši materiāli;

e) kriminālelementus, kuri turpina noziedzīgu darbību.

2. Atļaut Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR Valsts drošības tautas komisariātiem un Iekšlietu tautas komisariātiem arestēt un nosūtīt trimdas nometinājumā PSRS attālos rajonos uz 20 gadiem ar mantas konfiskāciju šādas personas:

a) 1.punktā ("a", "b", "c", "d") minēto personu ģimenes locekļus, kuri dzīvo kopā ar viņiem vai kuri aresta brīdī atrodas viņu apgādībā;

b) kontrrevolucionāro nacionālistisko organizāciju dalībnieku ģimenes, kuru [ģimeņu] galvas ir pārgājuši nelegālā stāvoklī vai slēpjas no varas iestādēm;

c) kontrrevolucionāro nacionālistisko organizāciju dalībnieku ģimenes locekļus, kuru [ģimeņu] galvas ir notiesāti ar augstāko soda mēru;

d) personas, kuras repatriācijas kārtībā ir ieradušās no Vācijas, kā arī vāciešus, kuri ir pierakstījušies repatriācijai uz Vāciju un atteikušies izbraukt, par kuriem ir materiāli par viņu pretpadomju darbību un aizdomīgiem sakariem ar ārvalstu izlūkdienestiem.

3. Atļaut Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR Iekšlietu tautas komisariātiem izsūtīt administratīvā kārtībā uz Kazahijas ziemeļu rajoniem ar termiņu uz 5 gadiem prostitūtas, kuras agrāk reģistrētas bijušās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas policijas iestādēs un kuras turpina nodarboties ar prostitūciju.

4. Arestējamo un izsūtāmo personu lietu izskatīšanu saskaņā ar šo lēmumu uzdot PSRS Iekšlietu tautas komisariāta Sevišķajai apspriedei.

5. Uzdot PSRS Valsts drošības tautas komisariātam un Iekšlietu tautas komisariātam sagatavot speciālu instrukciju par šajā lēmumā minēto personu arestu un trimdu, kurā paredzēt:

a) speciālas nometnes organizēšanu, uz kuru nekavējoties pēc aresta no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tiks nosūtītas šā lēmuma 1.punktā minētās personas;

b) Sevišķās apspriedes lēmumu noformēšanu izdarīt pēc arestēto koncentrēšanas iepriekšminētajā nometnē;

c) personas, kuras minētas šā lēmuma 2.punktā, pēc aresta nekavējoties nosūtīt uz nometinājuma vietu, viņu lietas vēlāk noformējot PSRS Iekšlietu tautas komisariāta Sevišķajā apspriedē;

d) par nometinājuma vietām noteikt Omskas un Novosibirskas apgabalus, Krasnojarskas novadu, Kazahijas PSR Aktjubinskas, Pavlodaras, Ziemeļkazahijas un Kustanajas apgabalus.

6. Uzdot Lietuvas,Latvijas un Igaunijas K(b)P CK un TKP pārņemt no PSRS Iekšlietu tautas komisariāta un Valsts drošības tautas komisariāta šajā lēmumā norādīto pasākumu vadību.

7. Uzdot Lietuvas, Latvijas un Igaunijas K(b)P CK un Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR TKP izstrādāt un nekavējoties īstenot pasākumus, lai nostiprinātu zemākstāvošās partijas un padomju iestādes, kardināli uzlabotu partijas un padomju darbu.

8. Uzdot PSRS Iekšlietu tautas komisariātam un Valsts drošības tautas komisariātam sniegt palīdzību Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Iekšlietu tautas komisariātu un Valsts drošības tautas komisariātu iestādēm, lai veiktu šajā lēmumā norādītos pasākumus un šajā nolūkā:

a) komandēt uz Lietuvu, Latviju un Igauniju PSRS valsts drošības tautas komisāru biedru Merkulovu, PSRS iekšlietu tautas komisāra vietnieku biedru Serovu un PSRS iekšlietu tautas komisāra vietnieku biedru Abakumovu;

b) komandēt izmantošanai operācijā un izmeklēšanas veikšanai 208 lietuviešu, latviešu un igauņu tautības PSRS Valsts drošības tautas komisariāta Augstākās skolas kursantus

c) uz laiku, operācijas sagatavošanas un veikšanas periodā noteikt uz Lietuvas robežas ar Baltkrieviju aizsprosta zonu, nokomplektējot to ar robežsargiem, kopskaitā līdz 400.

9. Arestēšanas un izsūtīšanas operāciju Lietuvā, Latvijā un Igaunijā pabeigt 3 dienu laikā."

Органы государственной безопасности СССР в Великой отечественной войне. Сборник документов. Том I. Накануне. Книга вторая (1 января - 21 июня 1941 г.) - Москва, 1995. – с.144, 145, 146.

Riekstiņš Jānis. 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā //Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. – Rīga, 2001, 11.-12. lpp.