Saīsinājumi

 

apr.-apraksts

apr. (dokumentu tekstā)- apriņķis

b.- biedrs

b.b.- biedri

CK- Centrālā Komiteja

f.- fonds

g.- gads

IeM-Iekšlietu ministrija

IeTK- Iekšlietu tautas komisariāts

IK- izpildu komiteja

LK(b)P CK -Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālā Komiteja

l.-lieta

lp.- lapa

lpp.-lappuse

Latv.- Latvijas

LPSR -Latvijas Padomju Sociālistiskā republika

LKP CK -Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja

LKP- Latvijas Komunistiskā partija

LP- Lietu pārvalde

LVA- Latvijas Valsts arhīvs

MP- Ministru Padome

Nr.- numurs

PA- Partijas arhīvs

ps- pilnīgi slepeni

PSRS- Padomju Sociālistisko Republiku  Savienība

s.- slepeni

š.g.- šā gada

TKP- Tautas Komisāru Padome

t.sk.-tajā skaitā

tūkst.- tūkstotis

u. c. - un citi

utt.- un tā tālāk

val.- valoda

VDM- Valsts drošības ministija

VDTK- Valsts drošības tautas komisariāts

vietn.- vietnieks

VK(b)P- Vissavienības Komunistiskā (boļševiku) partija

VK(b)P CK- Vissavienības Komunistiskā (boļševiku) partijas Centrālā Komiteja

 Uz saturu