Dokumentu saraksts

 

I nodaļa

Sagādes parādnieku sodīšana

 

1. No LPSR TKP priekšsēdētājaV.Lāča un LK(b)P CK sekretāra J.Kalnbērziņa telegrammas apriņķu izpildu komiteju priekšsēdētājiem un LK(b)P apriņķu komiteju sekretāriem par “sabotieru” sodīšanu. 1944.gada 20.septembrī

2. LPSR AP deputāta K.Lapiņa ziņojums LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam, LPSR TKP priekšsēdētājam V.Lācim, LPSR AP Prezidija sekretāram K.Priežem   par sagādes gaitu Daugavpils apriņķa Rudzātu pagastā. 1944.gada 30.septembrī

3. No LK(b)P CK 1944.gada 16.-17.novembra plēnuma lēmuma par sagādes parādnieku sodīšanu. 1944.gada 16. novembrī

4. No LK(b)P Jēkabpils apriņķa komitejas sekretāres M.Birkenfeldes runas LK(b)P CK 1944.gada 16.-17.novembra plēnumā par “šķiru cīņas” izvēršanu laukos. 1944.gada 16. novembrī

5. No LK(b)P Daugavpils apriņķa komitejas sekretāra A.Ņikonova runas LK(b)P CK 1944.gada 16.-17.novembra plēnumā par labības piegādes parādnieku sodīšanu. 1944.gada 16.  novembrī

6. No LPSR tieslietu tautas komisāra A.Jablonska runas LK(b)P CK 1944.gada 16.-17.novembra plēnumā par sagādes parādnieku sodīšanu Ilūkstes un Abrenes apriņķos. 1944.gada 16. novembrī

7. Informācija laikrakstā “ Cīņa”  par obligātās lauksaimniecības produktu sagādes parādnieku saukšanu pie kriminālatbildības. 1945. gada 26.jūlijā

8. LPSR Tieslietu TK Tiesu orgānu pārvaldes revidentes A.Grīnvaldes ziņojums LPSR tieslietu tautas komisāram A.Jablonskim par nelikumībām Cēsu apriņķī. 1945. gada 31. oktobrī

9. No apsūdzības slēdziena krimināllietā par ļaunprātībām labības sagādes kampaņas laikā Madonas apriņķī. 1945.gada 2.novembrī

10. No LPSR tieslietu tautas komisāra A.Jablonska raksta laikrakstā   “Cīņa” -“Stingri ievērot sociālistisko likumību!”. 1945. gada 2.novembrī

11.No LK(b)P CK sekretāra J.Jurgena runas LK(b)P CK 1945. gada 12.-13. novembra plēnumā par parādnieku nepamatotu sodīšanu. 1945.gada 13. novembrī

12.No apsūdzības slēdziena krimināllietā par izdarītajiem kriminālnoziegumiem Daugavpils apriņķa Preiļu pagastā. 1946. gada 12. janvārī

13.LPSR tieslietu tautas komisāra A.Jablonska ziņojums LK(b)P CK sekretāram J.Jurgenam par obligātās  lauksaimniecības produktu sagādes parādnieku sodīšanu. 1946.gada 17. janvārī

14.LPSR prokurora A.Mišutina un PSRS Sagādes ministrijas pilnvarotā LPSR J.Barjajeva telegramma apriņķu prokuroriem un LPSR Sagādes ministrijas pilnvarotajiem par piena sagādes parādnieku sodīšanu. 1946. gada 18.aprīlī

15.No LPSR prokurora A.Mišutina raksta laikrakstā “Cīņa”-

“Pastiprināt cīņu pret budžu sabotāžu labības sagādē!”. 1946.gada 26.oktobrī

16. Rēzeknes apriņķa prokurora Ņ.Andrijevska ziņojums LPSR prokuroram A.Mišutinam par LK(b)P Rēzeknes apriņķa komitejas attieksmi pret prokuratūras darbiniekiem. 1946.gada 6. novembrī

17. No LPSR komunālās saimniecības ministra R.Ķīša runas LK(b)P CK 1946.gada 6.- 7. decembra  plēnumā par represiju pielietošanu pret “kulakiem”. 1946.gada 7.decembrī

18.No LPSR prokurora A.Mišutina ziņojuma LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim par sociālistiskās likumības ievērošanu Rēzeknes apriņķī.1947.gada  15.jūnijā

19.No LK(b)P CK biroja lēmuma par sociālistiskās likumības pārkāpšanas faktiem Alūksnes apriņķī. 1947.gada 23.jūnijā

20. No PSRS Sagādes ministrijas pilnvarotā LPSR J.Barjajeva pavēles Nr. 610 par pasākumiem labības sagādes paātrināšanā. 1947. gada 31.augustā

21.Valmieras apriņķa izpildu komitejas Finansu nodaļas vadītāja paskaidrojums Valmieras apriņķa prokuratūrai par sagādes parādu piedziņas  gaitu. 1948.gada 12.februārī

22. LPSR ziņojums J.Staļinam par labības sagādes valsts plāna izpildi pirms termiņa. 1948.gada 18.septembrī

23. LPSR prokurora A.Mišutina ziņojums LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam, LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim  par  “kulaku” saimniecību izvairīšanos no labības piegādēm. 1948.gada 30.septembrī

24. PSRS Sagādes ministrijas pilnvarotā LPSR J.Barjajeva pavēle Nr. 2443 par sagādes parādnieku saukšanu pie kriminālatbildības.1948. gada 19. oktobrī

25.Informācija laikrakstā “ Cīņa” par sagādes parādnieces sodīšanu Valkas apriņķī. 1949.gada 24. martā

26. No LPSR tieslietu ministra A.Jablonska ziņojuma LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam par tautas tiesu darbību lauksaimniecības produktu obligātās valsts piegādes parādnieku sodīšanā. 1949. gada 19. augustā

 

II nodaļa

Nodokļu politika- zemnieku izputināšanas līdzeklis

 

27.No Ilūkstes apriņķa tiesu izpildītāja K.Jozāna iesnieguma LPSR tieslietu tautas komisāram A.Jablonskim par mantas konfiskāciju Ilūkstes apriņķa Skrudalienas pagastā. 1945. gada 20. septembrī

28.No LPSR tieslietu tautas komisāra A.Jablonska ziņojuma LK(b)P CK sekretāram F.Titovam par mantas konfiskāciju Ilūkstes apriņķa Skrudalienas pagastā . 1945.gada 30.oktobrī

29.Demobilizētā vecākā leitnanta P.Kalačeva vēstule laikraksta “Sovetskaja Latvija” redakcijai par nodokļu inspektoru patvaļu. 1947. gada 9. jūnijā

30.No LPSR finansu ministra A.Tabaka ziņojuma PSRS Finansu ministrijas Nodokļu un ieņēmumu pārvaldei par nodokļu iekasēšanas rezultātiem. 1948. gada 15. janvārī

31.Ogres apriņķa izpildu komitejas Finansu nodaļas vadītāja J.Bormaņa un nodokļu sektora priekšnieces A.Platkājas ziņojums apriņķa izpildu komitejas Lauksaimniecības nodaļas vadītājam P.Ļuļakam par nodokļu parādnieku lopu pieņemšanu. 1948. gada 25. februārī

32. No LPSR Finansu ministrijas atskaites PSRS finansu ministra vietniekam F. Urjupinam par nodokļu maksājumu ievākšanu un parādu piedziņas stāvokli. 1948. gada 10. maijā

33.LPSR finansu ministra A.Tabaka telegramma apriņķu finansu nodaļu vadītājiem par nodokļu parādnieku sodīšanu. 1948. gada 19.jūnijā

34. No LK(b)P Limbažu apriņķa komitejas biroja lēmuma par nodokļu finansu plāna izpildi. 1948.gada 29.jūnijā

35.No LPSR finansu ministra A.Tabaka ziņojuma LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim par nodokļu parādnieku sodīšanu.

1948. gada 5. jūlijā

36.Informācija laikrakstā “Cīņa” par nodokļu parādnieku sodīšanu Ventspils un Kuldīgas apriņķos. 1948. gada 23. septembrī

37. No LPSR ministru, pārvalžu priekšnieku, apriņķu izpildu komiteju priekšsēdētāju un apriņķu izpildu komiteju  finansu nodaļu vadītāju sanāksmes stenogrammas par nodokļu ievākšanas plāna izpildi. 1948.gada 24.septembrī

38.LPSR finansu ministra A.Tabaka ziņojums PSRS finansu ministra vietniekam Janbuhtinam par nodokļu piedziņu. 1948. gada 14. oktobrī

39.No LK(b)P Valkas apriņķa komitejas sekretāra J.Vočtova runas LK(b)P CK 1948. gada 26.-27. oktobra plēnumā par “ kulaku “ lopu nodošanu kolhoziem. 1948.gada 26.oktobrī

40. No LK(b)P Talsu apriņķa komitejas sekretāra A.Sējas runas LK(b)P CK 1948. gada 26.-27. oktobra plēnumā par  “ kulaku”  saimniecību sagraušanu. 1948.gada 26. oktobrī

41. No LK(b)P Tukuma apriņķa komitejas informācijas LK(b)P CK Sevišķajam sektoram par nodokļu parādnieku sodīšanu. 1948.gada 10.decembrī

42.No LPSR Finansu ministrijas Nodokļu un ieņēmumu pārvaldes priekšnieka V.Rotčeva  izziņas par “kulaku”- nodokļu parādnieku sodīšanu. [ ne vēlāk par 1948. gada decembri]

43. No LPSR Finansu ministrijas atskaites PSRS Finansu ministrijas Nodokļu un ieņēmumu pārvaldei  par nodokļu ievākšanu. 1949. gada 2. janvārī

44. No LPSR Finansu ministrijas pārskata par piespiedu līdzekļu pielietošanu pret nodokļu parādniekiem. 1949.gada 10.janvārī

45. No LPSR finansu ministra A.Tabaka ziņojuma LK(b)P CK sekretāram F.Titovam par īpašuma atņemšanu “kulakiem”-nodokļu parādniekiem. 1949. gada 21. janvārī

46. No LPSR MP priekšsēdētāja vietnieka M.Guļaņicka runas LK(b)P X kongresā par nodokļu piedzīšanu no “kulakiem”. 1949.gada 25.janvārī

47.No LPSR Augstākās tiesas priekšsēdētāja J.Grīnberga ziņojuma LK(b)P CK skretāram J.Kalnbērziņam  par nodokļu parādnieku sodīšanu. 1949. gada 23.februārī

48. No LPSR Finansu ministrijas pārskata par nodokļu piedziņu uz 1949.gada 1.aprīli. [ne vēlāk par 1949. gada martu]

49.Informācija laikrakstā “ Cīņa”  par nodokļu parādnieces sodīšanu Vecpiebalgas pagastā. 1949. gada 4.martā

50. No LPSR MP lēmuma Nr. 246 par lauksaimniecības nodokļa ievākšanas  rezultātiem. 1949. gada 9. martā

51.Informācija laikrakstā “ Cīņa”  par nodokļu parādnieka sodīšanu Kuldīgas apriņķī. 1949. gada 24.martā

52.No LPSR tieslietu  ministra A.Jablonska runas LK(b)P pagastu komiteju sekretāru, pagastu partorgu un partijas lauku pirmorganizāciju sekretāru apspriedē par zemnieku sodīšanu. 1949.gada 8.aprīlī

53.No LPSR finansu ministra V.Leča rīkojums Daugavpils apriņķa  izpildu komitejas Finansu daļas vadītājam J.Šilovam par “kulaku” saimniecību meklēšanu un aplikšanu ar nodokļiem. 1949. gada 29. jūlijā

54.LPSR finansu ministra vietnieka F.Manoilo ziņojums LPSR MP par nodokļu parāda norakstīšanu zemnieku saimniecībām. 1949. gada 19.septembrī

 

III nodaļa

Zemnieku dzīšana meža darbos

 

  55.LPSR TKP priekšsēdētāja V.Lāča telegramma Ilūkstes apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājam M.Mežaraupam par iedzīvotāju    mobilizāciju kokmateriālu sagādei. 1944. gada 18. oktobrī

56. No LPSR TKP Darbaspēka uzskaites un sadales biroja inspektora L.Martinova ziņojuma biroja vadītājam I.Trinkleram par darba spēka mobilizācijas gaitu kokmateriālu sagatavošanā. [ ne vēlāk par1944.gada 25. novembri]

57. LPSR TKP priekšsēdētāja V.Lāča telegramma PSRS Valsts aizsardzības komitejai par meža darbiem  mobilizēto iedzīvotāju paveiktā darba rezultātiem. 1944. gada 27. novembrī

58. Cēsu apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētāja R.Lapiņa ziņojums

LPSR TKP priekšsēdētājam V.Lācim, LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam, LPSR TKP  priekšsēdētāja vietniekam I.Trinkleram par mobilizācijas meža darbu gaitu. 1944.gada 1. decembrī

59. No delegātu runām LPSR TKP Darbaspēka uzskaites un sadales biroju vadītāju apspriedē par mežstrādnieku darba un sadzīves apstākļiem. 1945.gada 15.janvārī

60. Madonas apriņķa izpildu komitejas lēmums Nr. 73  par Sarkaņu pagasta iedzīvotāju iesaistīšanu apmaksāto darba klaušu kārtībā meža materiālu sagatavošanā. 1947. gada 23. janvārī

61.  No LPSR TKP priekšsēdētāja V.Lāča runas LPSR zemnieku sanāksmē par meža izstrādāšanas darbiem. 1945.gada 7.februārī

62. No LPSR prokurora A.Mišutina ziņojuma LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim par nelikumīgu Rēzeknes apriņķa zemnieku iesaistīšanu meža darbos. 1947.gada 15.  jūnijā

63.  No Dobeles ciema padomes priekšsēdētāja A.Vēja runas  LPSR zemnieku-pirmrindnieku sanāksmē par kokmateriālu sagādes valsts plāna izpildi. 1947.gada 25.jūlijā

64. LK(b)P CK sekretāra J.Kalnbērziņa telegramma LK(b)P Ogres apriņķa komitejai par transporta mobilizēšanu meža materiālu izvešanai. 1947.gada 9. decembrī

65. LPSR ārlietu ministra P.Valeskalna ziņojums LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam, LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim, LK(b)CK sekretāram I.Ļebedevam par meža materiālu sagatavošanas gaitu Krāslavas un Daugavpils apriņķos. 1947. gada 21. decembrī

66.LPSR Zvejnieku savienības Pāvilostas zvejnieku arteļa valdes priekšsēdētāja A.Makrušina lūgums LPSR MP priekšsēdētāja vietniekam M.Plūdonim par zvejnieku atbrīvošanu no meža darbiem. 1947. gada 31. decembrī

67. LPSR Zivju rūpniecības ministrijas republikāniskās Zvejnieku savienības priekšsēdētāja F.Berga ziņojums LPSR MP priekšsēdētāja vietniekam M.Plūdonim par zvejnieku dzīšanu meža darbos. 1948. gada 8. janvārī

68.LPSR MP Lietu pārvaldes meža, kurināmā un enerģētikas rūpniecības grupas priekšnieka F.Petuškova rīkojums Jelgavas apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētāja vietniekam J.Āboliņam sodīt iedzīvotājus, kuri neizpilda meža darbus. 1948. gada 16. janvārī

69. No LK(b)P Limbažu apriņķa komitejas biroja lēmuma par meža materiālu sagatavošanas un izvešanas paātrināšanu. 1948.gada 21. janvārī

70. Alūksnes apriņķa izpildu komitejas lēmums Nr. 133 par meža materiālu sagatavošanas un izvešanas plānu Zeltiņu pagastā. 1948. gada 1. aprīlī

71. LPSR prokurora A.Mišutina ziņojums LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam un LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim par likumu pārkāpumiem meža materiālu sagādes kampaņās. 1948. gada 2. jūlijā

72. No LK(b)P CK sekretāra J.Kalnbērziņa runas LPSR kolhozu priekšsēdētāju sanāksmē par meža darbiem. 1948. gada 30. decembrī

 

IV nodaļa

“ Kadru tīrīšana”

 

73.Raksts laikrakstā “Cīņa” - “Vairāk modrības pret darbaļaužu ienaidniekiem!”1945. gada 15. septembrī

74.LPSR TKP lietu pārvaldnieka O.Stankes paskaidrojums Madonas apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājam J.Baronam par iedzīvotāju ieskaitīšanas “tautas ienaidnieku” kategorijā kārtību. 1945.gada 29. oktobrī

75.Talsu apriņķa izpildu komitejas atskaite par apriņķa padomju iestāžu kadru pārbaudi. 1945. gada 15. decembrī

76. No laikraksta “ Cīņa” ievadraksta -“Nostiprināsim ciemu izpildu komitejas!”1945.gada 18.decembrī

77.Ludzas apriņķa izpildu komitejas ziņojums LPSR TKP Lietu pārvaldes kadru daļas priekšniecei O. Augustei  par apriņķa padomju iestāžu kadru pārbaudes rezultātiem.[ ne vēlāk par 1945.gada 24. decembri]

78.LPSR MP priekšsēdētāja vietnieka palīga Grigorjeva prasība LPSR  MP Lauksaimniecības kooperācijas Galvenās pārvaldes priekšniekam A.Kalniņam sniegt paskaidrojumu par  “ kadru tīrīšanu”. 1947. gada 6.februārī

79. No laikraksta “ Cīņa” ievadraksta - “Vairāk šķiras modrības partijas lauku organizāciju darbā!”1947.gada 18. martā

80.No LK(b)P CK sekretāra A.Ņikonova runas LPSR zemnieku- pirmrindnieku sanāksmē par “ šķiru cīņu “ laukos. 1947. gada 26.jūlijā

81. No LK(b)P CK vēstules pagastu partijas komitejām, pagastu partijas organizatoriem, pagastu, MTS, padomju saimniecību partijas pirmorganizācijām, MTS un padomju saimniecību direktoru vietniekiem politlietās, visiem lauku komunistiem par cīņas pastiprināšanu pret ”kulakiem” un “nacionālistiskiem elementiem”. 1947.gada 2.septembrī

82. No LK(b)P CK ziņojuma VK(b)P CK par “kadru tīrīšanu” Kuldīgas apriņķī.1948.gada 15.maijā

83. No LK(b)P Daugavpils apriņķa komitejas sekretāra P.Žukova informācijas LK(b)P CK Lauksaimniecības nodaļai par “ kulaku”  padzīšanu no kolhoziem. 1948.gada 18.maijā

84.  No LK(b)P Limbažu apriņķa partijas sapulces lēmuma par cīņas pastiprināšanu pret “kulakiem” un “buržuāziski nacionālistiskiem elementiem”.1948.gada 6.jūnijā

85.  No LK(b)P CK biroja lēmuma par “kulaku” padzīšanu no kolhoziem. 1948.gada 30.jūnijā

86. No ievadraksta laikrakstā “Cīņa” - “Modrību lauksaimniecības uzdevumu izpildīšanā !”1948.gada 21.augustā

87. No LPSR prokurora A.Mišutina ziņojuma LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam par pasākumiem “kontrrevolucionāro, naidīgo elementu palieku” likvidācijā. 1948. gada 21. septembrī

88. No laikraksta “Cīņa” ievadraksta - “Augstāk revolucionāro modrību!”1948. gada 18. decembrī

89.No LK(b)P CK sekretāra J.Kalnbērziņa runas LPSR kolhozu priekšsēdētāju sanāksmē par cīņu pret “kulakiem”. 1948.gada 30.decembrī

90.No LK(b)P Valmieras apriņķa komitejas sekretāra J.Meļņikova informācijas LK(b)P CK Lauksaimniecības nodaļai par aizsargu un “kulaku”iekļūšanu kolhozos. 1949.gada 10.janvārī

91. No LK(b)P X kongresa vēstules J.Staļinam. 1949. gada 28. janvārī

92. No LPSR Lauksaimniecības kooperācijas galvenās pārvaldes priekšnieka A.Kalniņa runas LPSR MP biroja sēdē par cīņu pret   “kulakiem “. 1949.gada 2.februārī

93.Cēsu apriņķa II iecirkņa tautas tiesas darbinieces V. Pētersones ziņojums LK(b)P Cēsu apriņķa komitejas kadru sekretāram A.Baidiņam par A. Porukas “neuzticamību”. 1949. gada 5. jūlijā

94. No Iekšlietu ministrijas Madonas apriņķa Milicijas daļas priekšnieka J.Kuzņecova ziņojuma LK(b)P Madonas apriņķa komitejas sekretārei I.Čarpai par  “neuzticamiem“ kolhozniekiem. 1949.gada 4.novembrī

95. No LK(b)P CK instruktora A.Ratnieka izziņas par  “kadru tīrīšanu” Liepājas apriņķī.[ne agrāk par 1949. gada 17. maiju]

96.LPSR Valsts drošības ministra vietnieka A.Košeļeva ziņojums LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim par “ neuzticamu personu “ atrašanos kolhozos. 1950. gada 20. janvārī

97. No LK(b) CK sekretāra F.Titova referāta LK(b)P CK 1950.gada 10.- 11. februāra plēnumā par LK(b)P Valmieras rajona komitejas kļūdām kadru izvēlē. 1950.gada 10.februārī

98. No LPSR lauksaimniecības ministra J.Vanaga runas LK(b)P CK 1950.gada 10.- 11. februāra plēnumā par lauksaimniecības speciālistu trūkumu. 1950.gada 10.februārī

 

 

V nodaļa

Represīvo iestāžu darbinieku patvaļa

 

99. No LK(b)P Abrenes apriņķa komitejas sekretāra A.Ņikonova runas LK(b)P CK 1945.gada 15.-16. februāra plēnumā par   “kulaku - bandītu atbalstītāju” sodīšanu. 1945.gada 15.februārī

100.Izvilkums no LK(b)P Jelgavas apriņķa komitejas sekretāra K.Plātera runas LK(b)P CK 1945.gada 15.-16. februāra plēnumā par Sarkanās armijas pretizlūkošanas dienesta “Smerš” represijām pret Jelgavas apriņķa iedzīvotājiem. 1945.gada 15. februārī

101.No LPSR TKP priekšsēdētāja vietnieka J.Roņa ziņojuma VK(b)P CK Latvijas biroja priekšsēdētājam N.Šataļinam, LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam, LPSR TKP priekšsēdētājam V.Lācim par likumpārkāpumiem Ludzas apriņķī.[1945.gada jūnijā]

102.No LPSR iekšlietu tautas komisāra A.Eglīša raksta  laikrakstā

“Cīņa” - “Nodrošināt latviešu tautai mierīgu darbu un drošību!”.1945.gada 12. septembrī

103.LPSR prokurora A.Mišutina ziņojums LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam par LPSR Iekšlietu tautas komisariāta darbinieku pieļautajiem likumu pārkāpumiem. 1945.gada 14.septembrī

104. No Latvijas dzelzceļa Kara tribunāla priekšsēdētāja vietas izpildītāja A.Semerikova ziņojuma PSRS Transporta Kara tribunāla Galvenās pārvaldes priekšniekam Pugovkinam par Kara tribunāla darbu. 1945. gada 20. oktobrī

105.LPSR iekšlietu tautas komisāra A.Eglīša ziņojums VK(b)P CK Latvijas biroja priekšsēdētāja vietniekam V.Rjazanovam, LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam par LPSR Prokuratūras traucējošo rīcību  “bandītisma “  apkarošanā. 1945. gada 1.novembrī

106.LPSR prokurora A.Mišutina ziņojums LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam par prokuratūras nostāju “bandītu  atbalstītāju” lietu izmeklēšanā. 1945. gada 30. novembrī

107.Rēzeknes apriņķa tautas izmeklētāja  N.Solovjova  ziņojums Maltas pagasta izpildu komitejas priekšsēdētāja M.Orehova pieļautajām nelikumībām. 1946.gada 27. martā

108.LPSR Augstākās tiesas priekšsēdētāja J.Grīnberga ziņojums LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam par iznīcinātāju bataljonu kaujinieku noziegumiem. 1946. gada 10. aprīlī

109. No LK(b)P CK sekretāra J.Jurgena runas LK(b)P apriņķu komiteju sekretāru un apriņķu izpildu komiteju priekšsēdētāju sanāksmē par soda sankciju pielietošanu pret “kulakiem”.1946.gada 19.jūlijā

110. No LPSR prokurora A.Mišutina ziņojuma LK(b)P CK sekretāram J.Kalnbērziņam par LK(b)P CK speciālās vienības noziegumiem Viļakas apriņķa Rugāju pagastā. 1946.gada 22.jūlijā

111.LPSR Iekšlietu ministrijas karaspēka kara prokurora palīga Savičeva pārskats par LPSR Iekšlietu ministrijas izmeklēto speciālās piekritības lietu izmeklēšanas termiņiem un kvalitāti.1946.gada 12. augustā

112.No LPSR Iekšlietu ministrijas karaspēka kara prokurora M.Timčenko izziņas par prokurora uzraudzības stāvokli “kontrrevolucionāro noziegumu” lietu izmeklēšanā. 1946. gada 25. oktobrī

113.No LPSR prokurora A.Mišutina ziņojuma LPSR MP priekšsēdētājam V.Lācim  par sociālistiskās likumības ievērošanu Daugavpils apriņķī. 1947. gada 15. jūnijā

114.LPSR Iekšlietu ministrijas karaspēka kara prokurora Višņakova pārskats par pārtrauktajām speciālās piekritības lietām. 1949. gada 12. martā

115.No LPSR Iekšlietu ministrijas karaspēka kara prokurora vietnieka Goroševiča pārskata par Valsts drošības ministrijas orgānu pārtrauktajām izmeklēšanas lietām un sociālistiskās likumības pārkāpumu faktiem lietu izmeklēšanā. 1950. gada 28. februārī

116.No LK(b)P CK ziņojuma VK(b)P CK Partijas kontroles komisijai par cīņu ar “bandītismu” un “buržuāziski nacionālistisko pagrīdi”.1950.gada 5.jūnijā

117.No LPSR iekšlietu ministra I.Zujāna runas LKP CK 1953.gada 22.-23. jūnija plēnumā par latviešu tautības darbinieku skaitu bijušajā Valsts drošības ministrijā. 1953.gada 23.jūnijā

  118. No LKP CK sekretāra J.Kalnbērziņa runas LKP CK 1953.gada  22.-23. jūnija plēnumā par represiju apjomu. 1953.gada 22.jūnijā

 Uz saturu