64. Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Mežaparka draudzes macītāja L. Taivana 1944. g. 22. novembra informācija LPSR APP priekšsēdētājam A. Kirhenšteinam par karavīru nodarītajiem postījumiem Ādažu un Garkalnes baznīcai

 

Latvijas Ev. lut. baznīcas

Mežaparka draudzes mācītājs

 

1944.gada 22.novembrī

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam

profesoram A. KIRHENŠTEINAM

 

            Tagadējās Baznīcas virsvaldes (Ev. – luter.) uzdevumā apmeklēju Ādažu un Garkalnes baznīcas, kas atrodas Ādažu pagasta izpildu komitejas robežās, lai iepazītos ar šo baznīcu stāvokli. Konstatēju, ka abas baznīcas cietušas no kareivjiem, kas tur mitinājušies. Sevišķi smagi cietusi Ādažu baznīca, kuras iekšpuse pilnīgi izdemolēta: ēģeles izpostītas, stabules izmētātas pa baznīcu un tās apkārtni, altāris izpostīts, altāra un kanceles drēbju apšuvumi un segas noplēstas un aiznestas. Kroņa lukturis norauts un sadauzīts, krucifiksi, lukturi un altāra Bībele iznīcināti. Tāpat izpostīta arī sakristeja un izpostīts pirmā draudzes mācītāja kaps: tas atvērts, plāksne norauta utt. Lieki aprakstīt, kādā izskatā ir baznīcas grīda un sienas. Līdzīga posta aina atklājās arī kapos, kas atrodas pie baznīcas.

            Kareivji baznīcu sen jau atstājuši, bet nožēlojamais skats ceļa malā stāv vēl arvien. Atsevišķi draudzes pārvaldes locekļi aizbildinās ar darbaspēka un līdzekļu trūkumu no vienas puses un nespēju bez pagasta padomes piekrišanas un aktīva atbalsta izziņot talkas un sagādāt vajadzīgos materiālus, kā stiklus, kaļķus, naglas, nepieciešamos amatniekus utt. Pagasta padome savukārt domā, ka kulta lietu atjaunošana neietilpst viņas uzdevumos.

            Rezultātā baznīca stāv kā postaža un stāvēs vēl ilgi, modinot iedzīvotājos pilnīgi aplamu ieskatu par padomju varas nostāju pret reliģiju.

            Laipni lūdzu Jūsu atbalstu, lai Ādažu pagasta padome saņemtu augstāku orgānu norādījumu:

1.      Noorganizēt nekavējoties nepieciešamos uzkopšanas darbus baznīcā, lai tuvākā svētdienā varētu saaicināt visa pagasta iedzīvotājus, Ādažu draudzes locekļus uz sapulci, kur apspriest baznīcas atjaunošanas plānu.

2.      Atbalstīt baznīcas atjaunošanas darbus, lai tur būtu iespējams atjaunot dievkalpojumus.

 

Rīgas Mežaparka mācītājs L. Taivans

 

LVA, 1448. f., 1. apr., 188. l., 1. lp. Oriģināls.